Spring naar inhoud

Waar staan wij voor?

Wie zijn wij?

Het Platform Gehandicapten Leiden is een onafhankelijk door de gemeente Leiden gesubsidieerd samenwerkingsverband van lokale belangenorganisaties van mensen met functiebeperkingen en chronische aandoeningen. Het is een organisatie voor inspraak, advies en collectieve belangenbehartiging.

Het Platform richt zich met name op gezondheid, welzijn, wonen en toegankelijkheid in de breedste zin van het woord; wat is het effect van beleid en regelgeving op de situatie van de chronisch zieke en/of gehandicapte.                    Doel is een bijdrage te leveren aan een toegankelijke samenleving door onnodige fysieke en/of mentale drempels weg te nemen, opdat ook burgers met een beperking in staat zijn mee te doen in de maatschappij. De belangenbehartiging richt zich vooral op de stad Leiden.

Bij het Platform is een groot aantal organisaties aangesloten »»

Onze leidraad: Leiden drempelvrij!                                                                               Wij behartigen de belangen van de leden, zijn voortdurend in gesprek met de gemeente Leiden, plaatselijke zorgverleners, corporaties en ondernemers om de bewustwording te vergroten en zo het ontstaan van knelpunten te voorkomen, bestaande obstakels op te ruimen en te komen tot een 'inclusieve' samenleving.

VISIE Platform

Het Platform is officieel aangewezen als gesprekspartner van de gemeente bij de bouw en renovatie van openbare gebouwen en de herinrichting van de openbare ruimte. Zie hierover het collegebesluit van 10 juli 2012. Dit naar aanleiding van een met algemene stemmen aangenomen motie "Actieplan toegankelijke binnenstad (D66)" in de gemeenteraad van 8 november 2011. De tekst van de motie vindt u hier.

Implementatie VN verdrag

Dit verdrag is in 2016 geratificeerd en sindsdien hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om hier op verschillende gebieden uitvoering aan te geven. Uitgangspunten van het verdrag zijn het creëren van gelijke kansen, waarin mensen met een handicap dezelfde rechten hebben als ieder ander. Het richt zich op mensen met een fysieke, zintuigelijke, mentale of psychische beperking.

Met het project ‘Leiden Laagdrempelig’ : Implementatie VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap heeft de gemeente Leiden zich uitgesproken in 2018 toe te werken naar een toegankelijke en bereikbare stad  voor iedereen, ongeacht een handicap. Het doel hierbij is toegankelijkheid voor mensen met een beperking in nieuwe en bestaande (beleids)plannen te laten opnemen, aanpassingen uit te voeren waar nodig en de samenleving bewust te maken van het feit dat iedereen gelijk is. https://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/collegebesluiten-gemeente-leiden-9c9cc60013/