Spring naar inhoud

WONEN

Wat is goed wonen?

Mensen met een beperking hebben recht op goed, zelfstandig wonen. Maar wat is dat?

Wonen heeft een ‘harde’ en een ‘zachte’ kant. Met de ‘harde’ kant bedoelen we de
tastbare kant van wonen: de bouwstenen en inrichting. Met de ‘zachte’ kant bedoe-
len we alle immateriële aspecten van wonen. En dat gaat verder dan jezelf ergens
thuis voelen. Goed wonen betekent ook een plek hebben:

  •  waar je je kunt vestigen (stabiliteit)
  •   waar je je eigen stempel op kunt drukken (identiteit)
  •   waarover je zeggenschap hebt (regie)
  •  waar je erbij hoort (integratie
  •  die een uitvalsbasis is om de wereld in te stappen (maatschappelijke participatie)

Kwaliteit van wonen gaat dus niet alleen over de woonruimte zelf, maar ook over
de woonomgeving: stoepen en straten, winkels, parken, (openbaar) vervoer en zo-
voort. Die moet net zo goed toegankelijk en bruikbaar zijn, voldoende
voorzieningen bieden, veilig zijn en mogelijkheden bieden voor ontmoeting.

Het adagium is nu ‘langer zelfstandig’, ‘meer eigen regie’ en "meer zelfredzaamheid. Naast alle veranderingen op gebied van gezondheid en ondersteuning, is er ook meer focus op het aspect wonen met alle fysieke en ruimtelijke randvoorwaarden. Onder het begrip wonen wordt niet alleen de stenen e.d. verstaan maar ook:

  1. Keuzevrijheid: zelf kunnen bepalen waar, hoe en met wie te wonen
  2. Gebruikskwaliteit van de woonruimte: bruikbaar, toegankelijk, bereikbaar, veilig, gezond/comfortabel, duurzaam/aanpasbaar, onderhoudsvriendelijk en vooral betaalbaar
  3. Belevingskwaliteit: autonomie, privacy, veiligheid, ondersteuning en integratie

M.a.w.: wonen , zorg en voorzieningen, toegankelijkheid en bereikbaarheid en betaalbaar.

In Leiden wordt al  veel samengewerkt tussen zorg-  en welzijnsinstellingen enerzijds en corporaties anderzijds. Voor mensen met fysieke beperkingen is vooral belangrijk dat er voldoende aangepaste woningen en voorzieningen zijn en dat de woonomgeving goed toegankelijk is. Voor mensen met verstandelijke beperkingen en voor de bijzondere doelgroepen (daklozen, verslaafden en mensen met ernstige psychiatrische problematiek) geldt ook dat er voldoende voorzieningen in de buurt moeten zijn. Daarnaast is vaak extra begeleiding nodig.

Het platform volgt het woonbeleid op de voet en geeft waar nodig advies en pointers.

 

Geef een reactie