Spring naar inhoud

Waar staan wij voor?

Wie zijn wij?

Het Platform Gehandicapten Leiden is een onafhankelijk door de gemeente Leiden gesubsidieerd samenwerkingsverband van lokale belangenorganisaties van mensen met functiebeperkingen en chronische aandoeningen, zowel erfelijk als door ziekte, ongeluk of ouderdom. Bij het Platform is een groot aantal organisaties aangesloten »»

Het Platform richt zich met name op gezondheid, welzijn, wonen en toegankelijkheid in de breedste zin van het woord; het effect van beleid en regelgeving op de situatie van de chronisch zieke en/of gehandicapte, van welke leeftijd dan ook.

Onze leidraad is: Leiden drempelvrij!

Mensen met een beperking hebben als ieder ander recht op gelijke kansen bij het wonen, werken, winkelen, sporten en ontspannen. In de praktijk worden zij echter -bewust of onbewust- veelvuldig uitgesloten. Daar willen wij wat aan doen!

Het doel is een bijdrage te leveren aan een toegankelijke samenleving door onnodige fysieke en/of mentale drempels weg te nemen. De belangenbehartiging richt zich vooral op de stad Leiden.

Wij behartigen de belangen van de leden, zijn voortdurend in gesprek met de gemeente Leiden, plaatselijke zorgverleners, corporaties en ondernemers. Dit om het ontstaan van knelpunten te voorkomen, bestaande obstakels op te ruimen met als doel het bereiken van een 'inclusieve' samenleving.

VISIE Platform

Het Platform is officieel aangewezen als gesprekspartner van de gemeente bij de bouw en renovatie van openbare gebouwen en de herinrichting van de openbare ruimte. Zie hierover het collegebesluit van 10 juli 2012. Dit naar aanleiding van een met algemene stemmen aangenomen motie "Actieplan toegankelijke binnenstad (D66)" in de gemeenteraad van 8 november 2011. De tekst van de motie vindt u hier.

Implementatie VN verdrag

Leiden Laagdrempelig: Implementatie VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

In 2018 wordt onder de noemer ‘Leiden Laagdrempelig’ gewerkt aan een toegankelijke en inclusieve stad. De gemeente is aanjager bij de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Uitgangspunten van het verdrag zijn het creëren van gelijke kansen, waarin mensen met een handicap dezelfde rechten hebben als ieder ander. Het richt zich op mensen met een fysieke, zintuigelijke, mentale of psychische beperking. Deze ervaringsdeskundigen weten waar de knelpunten zitten en daarom wordt in samenwerking met hen gewerkt aan de implementatie van het VN-verdrag.

De ambitie is om van Leiden een toegankelijke en bereikbare stad te maken voor iedereen, ongeacht handicap. Het doel hierbij is toegankelijkheid voor mensen met een beperking in nieuwe en bestaande (beleids)plannen te laten opnemen, aanpassingen uit te voeren waar nodig en de samenleving bewust te maken van het feit dat iedereen gelijk is.