Spring naar inhoud

Archief

In ons archief vindt u onze publicaties die ouder zijn dan degene die op onze pagina Publicaties staan.

Fotoboek: Een toegankelijke stad voor iedereen (voorbeelden hoe het niet moet)

Begin 2013 heeft het Platform een fotoboek uitgebracht "Een toegankelijke stad voor iedereen" met veel voorbeelden van hoe het m.n. niet moet. Dit fotoboek is aangeboden aan de politiek. Heeft u interesse in dit fotoboek vraag het dan hier op.

Brieven 2016

 • Brief aan college en raad augustus 2016 eigen bijdragen
 • Brief aan college en raad juli 2016 Kadernota 2017-2020
 • Brief college en raad april 2016 Compensatie WTCG

Brieven, Reacties 2015

 • Brief aan BMW 8 februari 2016 inzake toegankelijkheid schouwburg
 • Brief aan B&W van15 oktober 2015 inzake besteding WTCG/CER-gelden
 • Brief aan B&W en gemeenteraad van 3 augustus 2015 inzake monitoren sociaal beleid:

  Bij de nadere invulling van de monitor vraagt het Platform specifiek aandacht voor de inkomenspositie van chronisch zieken en gehandicapten en om te onderzoeken welke creatieve middelen de gemeente kan ontwikkelen om deze groep maatwerk te leveren.

 • Brief aan B&W en gemeenteraad van 1 juni 2015 m.b.t. inspraak op de prestatieafspraken gemeente en corporaties.
 • Brief aan het college van bestuur LUMC van 18 maart 2015, om de parkeertarieven voor gehandicapten te heroverwegen, mede in verband met de verslechterde inkomenspositie.
 • Brief aan B&W en gemeenteraad van 9 februari 2015 over beleidsregels parkeernormen.
 • Brief aan B&W over de Mobiliteitsnota 2015-2025.

Vergaderingen 2015

Brieven, Reacties 2014

 • Brief aan B&W en gemeenteraad, van 24 september 2014, inzake de financiele consequenties voor bepaalde inkomensgroepen bij de invoering van de hulp bij het huishouden.
 • Brief van 18 september 2014 aan Arriva Nederland over het busvervoer in Leiden. Er is nogal wat onduidelijkheid over van welk perron bussen vertrekken bij busstation CS Leiden. Ook zijn er wat kanttekeningen bij de dienstregeling en de tijdelijke aanpassing ten gevolge van de werkzaamheden in de Breestraat.
 • Brief aan B&W en gemeenteraad van 12 september 2014 over opladen van elektrische auto's. Het Platform wijst de gemeente er o.m. op dat het opladen van elektrische auto's vanuit woningen kan leiden tot gevaarlijke losse kabels op troittoirs e.d.
 • Brief van 5 juni 2014 aan B&W en gemeenteraad Leiden met aandachtspunten voor openbaarvervoersterminal Zeezijde Centraal Station.
 • Brief van 5 juni 2014 aan B&W en gemeenteraad Leiden over de Plateaulift in het Stadhuis.
 • Brief van 4 juni 2014 aan B&W en gemeenteraad Leiden over de nota Invoering
  WMO 2015 “Van transitie naar transformatie”. Het Platform pleit voor aandacht voor de inkomenspositie van chronisch zieken en gehandicapten en vraagt aandacht om in de overgangsperiode nadrukkelijk naar het financiële maatwerk te kijken en m.n. naar de effecten van stapelingen zodat ook voor individuele cliënten van een zachte landing sprake kan zijn. De brief leest u hier.
 • Brief aan de collegeonderhandelaars dd. 3 april 2014 met de vraag om aandacht voor de gevolgen van de decentralisatie van overheidstaken naar de gemeenten en de inkomensgevolgen voor gehandicapten en chronisch zieken. De brief leest u hier. De inkomensgevolgen leest u hier.
 • Het Platform Gehandicapten Leiden heeft een overzicht gemaakt van de programma's van de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2014.  Met name de onderwerpen WMO/Zorg, Arbeid en Handicap, Toegankelijkheid en Bereikbaarheid, Sport voor gehandicapten en de rol voor belangenorganisaties zijn geinventariseerd. U leest het overzicht hier.
 • Het Platform heeft aan de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de inkomenspositie van chronisch zieken en gehandicapten, die door de gevolgen van landelijk beleid meer afhankelijk gaan worden van lokaal beleid. Bij de Notitie Herontwerp van het Sociaal Domein met bijbehorend raadsvoorstel heeft het Platform op 16 januari 2014 een concept-motie (als handreiking) geformuleerd met als doel de verslechteringen zoveel als mogelijk is te verzachten. Lees de tekst daarvan hier.
 • Het Platform heeft ook gereageerd op het concept plan herinrichting Breestraat met een brief aan de commissie Leeftbaarheid en Bereikbaarheid, lees de reactie van 17 januari 2014 hier.

Werkplan 2014

Brieven, Reacties 2013

 • Het Platform heeft gereageerd op de nota Lokaal Gezondheidsbeleid Leiden 2014-2018 van de gemeente Leiden. Lees de  Inspraakreactie Platform op nota lokaal gezondheidsbeleid van 18 december 2013.
 • Ontwerpvoorstel voor een toegankelijk busstation bij Leiden Centraal aan de stadszijde van Leiden CS.
  Dit ontwerpvoorstel is een uitwerking van het overleg dat op 15 oktober 2013 heeft plaatsgevonden tussen de gemeente Leiden, het Platform Toegankelijkheid Leiden en de Oogvereniging Leiden. Klik hier voor de tekst van dit voorstel.
 • Inspraakreactie op Notitie Toekomst van het Sociaal Domein, brief aan College van B&W van 24 juli 2013. Tekst brief.
 • Brief aan alle politieke partijen in Leiden. In verband met de naderende gemeenteraadsverkiezingen heeft het Platform alle politieke partijen gevraagd om aandacht te besteden aan de grote groep gehandicapten en chronisch zieken in de stad Leiden. In de brief worden een aantal suggesties gedaan. brief aan politieke partijen 2013
 • Brief aan B&W, 9-3-2012 inzake Tijdelijke herinrichting Stationsweg
  Het Platform heeft de gemeente diverse keren gewezen op het toepassen van foutieve materialen voor de blindengeleidelijnen.

 • Brief aan B&W, 9-3-2012 inzake Taxiplatform voor het Centraal Station
  B&W heeft het voorstel van het Platform voor het maken van een keerlus vóór de hellingbanen niet overgenomen. Gemeente stelt nu nog alleen een onderzoek in naar een definitieve oplossing van de gladheid van de hellingbaan. Lees verder:

Vergaderingen 2013

Verslag Algemene Vergadering 25 maart 2013

Verslag Algemene Vergadering 17 oktober 2013

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013

Brieven en Reacties voor 2013

Jaarverslagen

Jaarverslag 2012